/
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
अस्वक अस्क अस्कन्न अस्खल अस्खलित
अस्तंगत अस्त अस्त-काल अस्त-गमन अस्त-गिरि
अस्तन अस्तनी अस्तबल अस्तब्ध अस्त-भवन
अस्तमती अस्तमन अस्तमन-नक्षत्र अस्त-मस्तक अस्तमित
अस्तर अस्तरकारी अस्तरबट्टी अस्तरी अस्त-व्यस्त
अस्ताचल अस्ताद्रि अस्ति अस्ति-काय अस्तित्व
अस्ति-नास्ति अस्तिमंत अस्तिमान् (मत्) अस्तिरूप अस्तीन
अस्तु अस्तुति अस्तुरा अस्तेय अस्तेय-व्रत
अस्त्र अस्त्र-कंटक अस्त्रकार अस्त्रघला अस्त्र-चिकित्सक
अस्त्र-चिकित्सा अस्त्रजीवी (विन्) अस्त्रधारी (रिन्) अस्त्र-बंध अस्त्र-लाघव
अस्त्र-विद्या अस्त्र-वेद अस्त्र-शस्त्र अस्त्र-शाला अस्त्र-शिक्षा
अस्त्रगार अस्त्री (स्त्रिन्) अस्त्रीक अस्त्रीकरण अस्त्रोत्र
अस्थल अस्थान अस्थामा अस्थायी (यिन्) अस्थायी
अस्थायीसंधि अस्थावर अस्थि अस्थि-कुंड अस्थिज
अस्थिति अस्थि-तुंड अस्थि-तेज (स्) अस्थि-तैल अस्थि-धन्वा (न्वन्)
अस्थि-पंजर अस्थि-प्रक्षेप अस्थि-प्रवाह अस्थि-भंग अस्थिभक्ष
अस्थिभुक (ज्) अस्थि-भेद अस्थि-मज्जा अस्थिमाली (लिन्) अस्थिर
अस्थिरता अस्थि-विग्रह अस्थि-शेष अस्थि-संचय अस्थि-संभव
अस्थि-समर्पण अस्थिर-सार अस्थूल अस्थैर्य अस्नान
अस्निग्ध अस्निग्ध-दारू अस्पंज अस्पंद अस्पताल
अस्पष्ट अस्पृश्य अस्पृश्यता अस्पृष्ट अस्पृह
अस्फुट अस्म अस्मत अस्मद् अस्मदादि
अस्मदादिक अस्मदीय अस्मय अस्मार्त अस्मिता
अस्र अस्र-कंठ अस्रज अस्रप अस्रपा
अस्र-पित्त अस्र-फला अस्रु अस्ल अस्लियत
अस्ली अस्लीयत अस्वंत अस्व अस्वतंत्र
अस्वप्न अस्वभाव अस्वर अस्वस्थ अस्वाधीन
अस्वाभाविक अस्वामिक अस्वामिकता अस्वामि-विक्रय अस्वामि-विक्रीत
अस्वामी (मिन्) अस्वार्थ अस्वास्थ्य अस्वीकरण अस्वीकार
अस्वीकृत अस्वीकृति अस्स अस्सी अस्सु
 
लौटें            मुख पृष्ठ