पुनरुपगम/punarupagam
लोगों की राय

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

पुनरुपगम  : पुं० [सं० पुनर-उपगम, मध्य० स०] वापस आना। लौटना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पुनरुपगम  : पुं० [सं० पुनर-उपगम, मध्य० स०] वापस आना। लौटना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ